Retningen mod en ny digital æra i sundhedsvæsenet

Den nationale elektroniske patient journal er død – bedre udnyttelse af data vil opstå af dens aske

Jeg vil vove den påstand, at beslutningen om ét, to eller flere elektroniske patientjournal systemer i Danmark er ligegyldig – også selvom politikere har advokeret for det modsatte i forbindelse med den nye sundhedsreform.

Når regionspolitikerne i Region syd, Midt og Nord har valgt det samme elektroniske patient journal system, så deler de alligevel ikke database, og dermed flyder data ikke automatisk og frit fra Skagen til Svendborg. Der findes allerede et nationalt system til at dele patientrelaterede data – sundhed.dk hedder det.

Ét system giver derimod bureaukratiske arbejdsgange, hvor de tre regioner skal blive enige om ét fælles udviklingsspor. Hermed dræbes lokale og små innovationsinitiativer, da de nærmest aldrig prioriteres først og kun realiseres år efter deres ide er undfanget af lokale klinikere på hospitalerne. Derudover er den elektroniske patient journal kun egnet til, ja, patientdata, men ikke meget andet. Hvis Region Midtjylland eksempelvis ønsker at arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og koordination på tværs af sektorer, så kræver det væsentlig flere kilder af data, som ikke er indeholdt i patient journalen. Dette kunne være vejrdata og lokationsdata, så fremtidens region Midt kan forebygge astma indlæggelser lokalt eller i det mindste forudse hvor mange patienter og på hvilke skadestuer man forventer patienter vil ankomme indenfor de næste 24 timer. Dette løses ikke ved at vælge én national elektronisk patient journal.

Ovenstående betyder, at ideen om den alt dominerende og nationale elektroniske patient journal er død, mens platforme der kan bidrage til en bedre udnyttelse af data på tværs af systemer og sektorer vil være morgendagens vindere. Det er ligegyldigt hvem der ejer data i sundhedsvæsnet og hvor de ligger – vi skal diskutere hvorledes de gøres tilgængelige på en sikker og forsvarlig facon – her ligger den reelle værdi for os alle.

Retningen mod en ny digital æra

Danmark står over for en ny digital æra, der har potentiale til at transformere sundhedsvæsenet i retning af bedre behandling, pleje og omsorg. Digitale løsninger vil i højere grad bidrage til at optimere samarbejdet omkring patienten via bedre udnyttelse af data. Nye teknologier såsom kunstig intelligens, Internet of Things og værktøjer til avanceret data-analyse giver nye muligheder for innovation og fleksible tiltag til optimering af forretningsprocsser. Resultatet er en digital transformation af det sundhedsvæsen vi kender i dag.

Digitale investeringer i danske regioner og hospitaler har været massive de seneste 20 år, men ofte har fordelene ikke været så klare og håndgribelige som forventet. Ældre digitale systemer har samtidig vist sig at være blokerende for agil forretningsdrevet innovation i stedet for det modsatte: en katalysator. Da jeg var IT chef i psykiatrien i Region Syddanmark, måtte vi ugentligt sige nej til gode ideer, fordi vores systemer simpelthen ikke kunne understøtte den pågældende funktionalitet.

Fælles for alle sundhedsorganisationer i Danmark er dog den enorme mængde data, der er blevet indsamlet og opbevaret, men ofte kun udnyttet snævert igennem de systemer, hvor det er født. Udfordringen er at samle data mellem disse systemer og implementere nye kliniske forretningsmodeller som population health management (forebyggelse), og datadrevet beslutningsstøtte ovenpå. Flyt data ud af de gamle systemer og udnyt dem på nye måder kan man lidt simpelt forklare det.

Igennem de sidste 3 år har beslutningstagere, meningsdannere og ikke mindst det kliniske personale ikke snakket om bedre brug af data, men derimod kæmpet en krig på ord om for og imod sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ofte blandes tingene sammen i en overophedet debat, hvor funktionelle mangler, teknologiske udfordringer og måden hvorpå sundhedsplatformen er implementeret sidestilles og udstilles som en altoverskyggende katastrofe. Samtidig fremhæves det jyske system som noget nær det optimale, hvor snakken oftest ender med argumentet ala: Danmark er for lille til at have flere elektroniske patient journaler. Danmarks statsminister har i forbindelse med den nye sundhedsreform, været bannerfører for netop dette argument. Men han mangler at besvare hvorledes ét nationalt patient journal system kan sikre sundhedsreformens målsætninger. For hvis systemet er fra samme leverandør, men ikke den samme installation, ja så er vi vel lige vidt. Samtidig kan man stadig ikke realisere en bedre koordinering på tværs af sektorer, da de nye sundhedsfællesskaber ikke vil have et tilstrækkeligt digitalt værktøj. Danmark skal ikke nødvendigvis gå forrest i en centralisering af vores digitale systemlandskab, men derimod skal vi være verdensmestre i at udnytte data i nye sammenhænge. Data der er skabt overalt i samfundet og kan have en relevans i leveringen af morgendagens sundhedsydelser som beskrevet i regeringens nye sundhedsreform. Datadrevet forebyggelse, behandling og rehabilitering understøttet af forskning kræver store mængder data for at lykkedes – data vi allerede har!

Lad mig give et eksempel. Lad os antage, at de nye 21 sundhedsfællesskaber har adgang til differentieret data fra hospitaler, kommuner, praksislæger og patienterne selv. Data samles og gøres tilgængeligt via en patient data platform, som dels kan bidrage til en bedre koordinering på tværs af sektorer omkring eksempelvis aftaler, behandlingsinitiativer og resultater – hvilket er præcist sundhedsfællesskabets formål beskrevet af regeringen. Men adgangen til store datasæt giver også andre muligheder. Ved at samle og præsentere data på nye måder vil Sundhedsfællesskaberne kunne foretage risikobaseret analyse og stratificering af større patientgrupper. Dette giver værdi dels i en forskningsbaseret kontekst, men også som et led i forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer.

Nye data baserede løsninger til kommuner, hospitaler og sundhedsfællesskaber kunne eksempelvis være:

 • Risikostratificering

  Hvilke patienter har forhøjet risiko for genindlæggelser eller akut indlæggelse? Analyserne kan foretages på patientkohorter, således at specifikke informationskampagner kan iværksættes eller sundhedsfællesskabet kan komme i dialog med relevante praktiserende læger.

 • Kvalitetsløft i registreringer

  Sikre Ensartede Diagnoser / Diagnose kodning via vejledning i realtid om korrekt kodning baseret på tidligere registreringer og udnyttelse af machine learning.

 • Målrettet og personlig forebyggelse

  Hvilke patienter indenfor et geografisk område vil potentielt udvikle livsstilsygdomme baseret på deres adfærd, sundhedsdata og den læring der udspringer af store datasæt, hvor tilsvarende patienters data udnyttes til at udvikle risikoprofiler. Praktiserende læger vil så kunne proaktivt igangsætte initiativer der reducerer risikoen for at denne udvikling bliver en realitet.

 • Udvælge patientkohorte til forskning eller kræftpakker

  Ud fra specifikke inklusionskriterier, vil patient data platformen kunne hjælpe med at udpege patienter til forskning. Denne identifikation kan køre i baggrunden, så også nye patienter der ankommer til hospitaler eller bliver henvist, løbende kan føjes til inklusionslisten og inkluderes i relevante forskningsprojekter eller kræftpakker.

Danmark vil ikke lykkedes med at realisere målene beskrevet i regeringens sundhedsreform eller for den skyld forventningerne fra patienterne med mindre IT-understøttelsen nytænkes. Om reformen indeholder regioner eller ej er ligegyldigt, for det handler om målsætningerne om mere sundhed for pengene, det nære sundhedsvæsen og bedre koordinering, samarbejde mellem aktører. Nationale og snævre digitale systemer løser ikke denne knude, måske strammer de den egentlig bare yderligere. Vi skal tage fat på sagens kerne, nemlig en bedre udnyttelse af de data-guldæg som vi har samlet igennem de sidste 30-40 år. Hvordan vi gør det, bør være en del af alle partiers valgoplæg.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med digitalisering af din forretning? Så kontakt os gennem vores formular, som du finder via linket i det gule boks.


Kontakt os
Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology